Kimler Gıda Bankacılığı Yapabilir ?

21.10.2020
48
Kimler Gıda Bankacılığı Yapabilir ?

Gıda bankacılığı sisteminin Türkiye uygulamasında yalnızca dernek ve vakıflara izin verilmiştir fakat 03.07.2005 tarihli Belediye Kanunu ile belediyelerin de gıda bankacılığı yapabilmesine imkân sağlanmıştır. İlgili kanunda şu şekilde ifade edilmiştir:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Gıda Bankacılığı Kdv İndirimi

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesine göre KDV’den istisnadır. … İndirimi mümkün bulunmayan bu KDV’ler gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun ise 17 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin katma değer vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

251 Seri Numaralı Gelirler Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Söz konusu tebliğde aşağıdaki başlıklara yer verilmiştir:

Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar

Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği

Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge

Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim

Tebliğin Yayımından Önce Yapılan Bağışlar