Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı Tebliğ

Gıda Bankacılığı Tebliğ

5035 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanununun ise 17 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin katma değer vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

251 Seri Numaralı Gelirler Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.Söz konusu tebliğde aşağıdaki başlıklara yer verilmiştir:

  • Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar
  • Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği
  • Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge
  • Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge
  • Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim
  • Tebliğin Yayımından Önce Yapılan Bağışlar