Gıda Bankacılığı

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA KAYIT DÜZENİ

23.09.2020
127
GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA KAYIT DÜZENİ

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA KAYIT DÜZENİ


2004 yılının başlarında yürürlüğe giren kanuna göre; gıda bankası kapsamında yapılacak yardımların gıda maddesi niteliğinde olması ve yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması üzerine) yapılması gerekir ve bu bağışların bir dernek veya vakfa yapılması gerekmektedir. İHH Derneği, Deniz Feneri Derneği, Vuslat Derneği, TİDER Derneği gıda bankacılığı organizasyonları yapan derneklere örnektir.


Gıda bankacılığı kapsamında bu işin hukuki boyutu olarak düzenlenmesi gereken belgeler vardır. Bağışı yapan ve alan iki taraf bulunduğu için iki kurumun da bu belgeleri hazırlaması şarttır.


Gıda bankacılığı çerçevesinde yapılan yardımlar 3065 sayılı kanunun 17-2/b bendine göre Katma Değer Vergisi’nden istisnadır. KDV mükellefleri bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7. satırlarına dâhil etmek sureti ile beyanda bulunacaklardır. Dernekler ya da vakıflar mükellefiyetlerinde istisnaya tabi olduklarını göstermelidirler. Örneğin, İHH Derneği, Deniz Feneri Derneği, Vuslat Derneği gibi dernekler web sitelerinde KDV istisnalarını belirtmişlerdir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde gider kabul edilen esaslar belirtilmiştir. Bu maddenin 10. bendi ‘’ Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli’’ uyarınca belirtilen bağışlar safi kazancın tespit edilmesinde gider olarak kabul edilir, denilmiştir. Yine Deniz Feneri Derneği, TİDER Derneği, İHH Derneği gibi dernekler sitelerinde buna ilişkin örnekler göstermişlerdir.


Kurumlar vergisi istisnası da, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlayacakları gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin gider olarak kaydedebilmeleri ve safi kazancı tespitinde bu bedellerin indirilebilmeleri için Kurumlar Vergisi Kanunu’nda herhangi bir düzenleme yer almamıştır. Fakat 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. Maddesinin 2. Bendinde ‘’Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır’’ hükmü yer aldığından Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde yapılan düzenlemeden kurumlar vergisine tabi işletmelerde yararlanacaktır. Yine bu açıklamaların örneklerini İHH, Deniz Feneri Derneği gibi derneklerin sitelerinde de görmek mümkündür.


Bu vergi istisnaları gıda bankacılığı ile uğraşan dernek ve vakıflar için onları tasarrufa yönelten bir teşvik olmakla beraber harcamalarını azaltıp hem tasarrufa teşvik etmekte hem de yaptıkları organizasyona bir devlet desteği olarak görülecek niteliktedir. Yukarıda da anlatıldığı üzere dernek ve vakıflar bu istisnalardan yararlandığı zaman istisnaya tabi olduklarını göstermelidirler. İHH Derneği, Deniz Feneri Derneği, Vuslat Derneği, TİDER derneği bunların belirgin örneklerindendir.