Gıda Bankacılığı

Gıda Bankacılığı Kanunu

Gıda Bankacılığı Kanunu

Gıda bankacılığı kavramı ilk olarak 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun(Mülga) içerisinde kendine yer bulmuştur. Gıda bankacılığı mevzuatımızda birçok kanun kapsamında ele alınmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(GVK): Madde 40 ve 89
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu: Madde 17
5393 sayılı Belediyeler Kanunu: Madde 14
251 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği